*    News    *    Ranch Info    *    Area Info    *    Activities    *    Golf    *    Contact Us    *    Home

Holly Lake Ranch, Texas

Orphan Annie

1st Flight


1st Gross Maurine Scritchfield


1st Net  Shari Bledsoe


2nd Net  Jimmie Lindsey

2nd Flight


1st Gross Diana Ehringer


1st Net  Becky Gowan


2nd Net  Pat Hall


3rd Flight


1st Gross Carol O’Dea


1st Net  Sandi Weeks


2nd Net  Rose Kennedy


2013